Krtkovanie je náročná odborná práca

--

--

--

Špecializujeme sa na čistenie upchatých odtokov WC, umývadiel, drezov, vaní a sprchových kútov. Čistenie realizujem mechanickými zariadeniami.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Krtkovanie

Krtkovanie

Špecializujeme sa na čistenie upchatých odtokov WC, umývadiel, drezov, vaní a sprchových kútov. Čistenie realizujem mechanickými zariadeniami.

More from Medium

Why learning coding sucks but knowing how to code is rewarding?

CS371p Spring 2022: Mar 21-Mar 27

Cookies Redefined

SW 150: Reflection on the Course